Condicions generals

Dades registrals

Central de Viajes SL NIF B08-323404 Registre Mercantil de Barcelona, full 23563, foli 36, llibre 2282.L.1675, secció 2a C.I. GC-11-MD

Condicions generals

 1. Contractació del viatge combinat

  1. Sol·licitud de reserva

   1. El consumidor que desitja contractar un viatge combinat realitza una ""sol·licitud de reserva"". Un cop feta la sol·licitud, l'agència detallista o, si escau, l'agència organitzadora, es compromet a dur a terme les gestions adients per obtenir la confirmació de la reserva d'acord amb el nombre de places disponibles i el període per al qual s'ha sol·licitat.
   2. En el moment de la sol·licitud de la reserva l'agència podrà reclamar al consumidor el dipòsit d'una suma equivalent, com a màxim, al 20 % del preu del viatge de què se sol·licita la reserva. Si es confirma la reserva, la suma entregada s’aplicarà al preu del viatge. Si el consumidor retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació, se li reintegrarà la suma dipositada i es deduiran, si escau, les despeses de gestió que siguin raonables.
   3. Si el consumidor sol·licita l'elaboració d'un viatge combinat a mida, l'agència podrà exigir l'abonament d'una quantitat per a la confecció del projecte. Si el consumidor accepta l'oferta de viatge combinat elaborada per l'agència i l’agència pot confirmar els serveis que comprèn, la suma entregada s’aplicarà al preu del viatge. Sempre que no els pugui confirmar, l'agència haurà de retornar les quantitats lliurades pel consumidor.
   4. En tots els supòsits anteriors, si l'agència no pot oferir el viatge sol·licitat i ofereix al consumidor la realització d'un viatge anàleg o d’un altre diferent, llevat que s'indiqui expressament el contrari, s'entendrà que manté aquesta oferta durant 24 hores. En aquests casos el contracte es perfeccionarà si el consumidor accepta l'oferta dins d'aquest termini o del que s'hagi establert expressament.
  2. Persones amb mobilitat reduïda

   Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement de l'agència detallista aquesta situació, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les seves característiques.

   D'acord amb el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat reduïda tota persona que tingui reduïda la mobilitat per participar en el viatge per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), de discapacitat o deficiència intel·lectual, per qualsevol altra causa de discapacitat o per l'edat, i que a causa de la seva situació requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició dels altres participants en el viatge.

  3. Confirmació de la reserva

   La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d'aquest instant el compliment del contracte de viatge combinat és obligatori per a totes dues parts.

  4. Pagament del preu

   1. En el moment de la perfecció del contracte, el consumidor haurà d'abonar una suma que correspongui al 40 % del preu del viatge combinat o, si s'escau, completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a compte. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l'agència li requerirà que l'efectuï en el termini raonablement breu que li fixi.
   2. El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega al consumidor dels títols de transport, bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a l’execució correcta de les prestacions que formen el viatge combinat. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l'agència li requerirà que l'efectuï en el termini que li fixi. Si no li fixa termini, s'entendrà que el pagament s'ha d'efectuar com a molt tard 7 dies abans de la sortida.
   3. L'agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per al desistiment abans de la sortida si el consumidor no realitza qualsevol dels pagaments previstos en els apartats anteriors en el termini que correspongui.
 2. Regles aplicables a les prestacions del viatge combinat

  1. Prestacions

   1. Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor en el fullet o programa, així com de les indicacions relatives a aquesta informació que s'hagin realitzat en confirmar la reserva.
   2. No obstant això, l'agència organitzadora es reserva la possibilitat de modificar la informació continguda en el fullet abans de la perfecció del contracte. Per a la seva validesa, els canvis en la informació esmentada s'han d'haver comunicat clarament per escrit al consumidor o per qualsevol mètode que en permeti la prova (correu electrònic, etc.).
  2. Allotjament

   Llevat que una altra cosa s'indiqui al fullet o es disposi en condicions particulars:

   1. En relació amb aquells països en què existeix una classificació oficial d'establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d'allotjament, el fullet recull la classificació turística que s'atorga al país corresponent. En aquells en què no existeix una classificació oficial, la categoria que s'indica al fullet és simplement orientativa. En tot cas, l'agència ha de vetllar per la màxima correspondència entre la qualificació utilitzada i les expectatives que això pugui generar raonablement en un consumidor espanyol.
   2. L'horari d'ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país. En general, l'habitació es pot ocupar a partir de les catorze hores del dia d'arribada i s’ha de desallotjar abans de les dotze hores del dia de sortida, amb independència de l'hora en què estigui prevista l'arribada a l'hotel o de l'hora en què estigui prevista la continuació del viatge.
   3. Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les quals s'afegeix un o dos llits, que solen ser un sofà-llit o un llit plegable, excepte en certs establiments on en lloc de llits addicionals es fan servir dos llits més grans.
  3. Transport

   1. El consumidor s'ha de presentar al lloc indicat per a la sortida amb l'antelació indicada per l'agència o, si no, pel fullet. Per regla general, en el cas de transport aeri l'antelació mínima és d'una hora i mitja sobre l'horari de sortida previst.
   2. Si el consumidor no pogués realitzar el viatge per no haver-se presentat amb l'antelació requerida, s'aplicarà el règim previst per l'apartat 15 per la manca de presentació a la sortida o, si escau, el previst en l'apartat 13 per al desistiment del consumidor.
   3. La pèrdua o el dany que es produeixi en relació amb l'equipatge de mà o altres objectes que porti el consumidor i que conservi sota la seva custòdia són del seu compte i risc exclusivament.
  4. Altres serveis

   1. Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, llevat que s'indiqui una altra cosa, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, aquests àpats no inclouen les begudes.
   2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si han estat pactades per les parts en condicions particulars.
 3. Drets de les parts abans de començar el viatge

  1. Modificació del contracte

   1. Si en qualsevol moment anterior a la sortida el consumidor desitja sol·licitar canvis referents a les destinacions, als mitjans de transport, a la durada, al calendari, a l'itinerari del viatge contractat o a qualsevol altre extrem referit a les prestacions i l'agència pot efectuar-los, aquesta podrà exigir-li el pagament de les despeses addicionals justificades que hagués causat aquesta modificació, així com una prima per modificació de la reserva que no podrà excedir el 3 % del preu del viatge.
   2. Abans de la sortida, l'agència només pot realitzar els canvis que siguin necessaris per al bon fi del viatge combinat i que no siguin significatius. Es considera que els canvis necessaris són significatius si impedeixen la realització dels fins del viatge segons les seves característiques generals o especials.
   3. En cas que l'agència es vegi obligada a realitzar canvis significatius, ho comunicarà immediatament al consumidor. El consumidor podrà optar entre acceptar la modificació del contracte en què es precisin les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu, o resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar a l'agència la decisió que adopti durant els tres dies següents al dia que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s'entendrà que opta per la resolució del contracte.
  2. Revisió del preu

   1. L'agència només podrà revisar el preu, a l'alça o a la baixa, quan aquesta revisió es produeixi abans dels 20 dies previs a la sortida i que no sigui significativa, és a dir, superior al 15 % del preu del viatge. A més, aquesta revisió només es podrà dur a terme per ajustar l'import del preu del viatge a les variacions:
    1. dels tipus de canvi aplicats al viatge organitzat;
    2. del preu dels transports compresos en el viatge, inclòs el cost del carburant;
    3. Dde les taxes i impostos relatius a determinats serveis, com taxes d'aeroport, embarcament, desembarcament i similars inclosos en el preu.
   2. El preu revisat es determinarà prenent com a referència el contravalor de la moneda del país de destinació i els preus, les taxes i els impostos aplicables en la data d'edició del fullet.
   3. En cas de circuits que incloguin dos o més països, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar americà en la mateixa data.
   4. Si la revisió del preu suposa un augment superior al 15 % del preu del viatge, l'agència ho comunicarà immediatament al consumidor, que podrà resoldre el contracte.
    El consumidor haurà de comunicar a l'agència la decisió que adopti durant els tres dies següents al dia que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s'entendrà que opta per la resolució del contracte.

  3. Drets del consumidor en cas de resolució

   1. En els supòsits en què el consumidor, d'acord amb els apartats anteriors, resolgui el contracte, podrà optar entre:
    1. que li reembossin en el termini màxim d'un mes totes les quantitats pagades, o
    2. que, sempre que l'agència pugui proposar-li-ho, li ofereixin un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior. Si el viatge ofert és de qualitat superior, l'agència no li exigirà cap suplement. També podrà acceptar la realització d'un viatge de qualitat inferior, però en aquest cas l'agència li deduirà la diferència de preu.
   2. En tots dos casos el consumidor té dret a reclamar la indemnització prevista per al supòsit de cancel·lació del viatge previst a l'apartat 14 i en les mateixes condicions."
  4. Cessió de la reserva

   1. El consumidor podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el fullet i en el contracte per realitzar el viatge combinat.
   2. La cessió s'ha de comunicar per qualsevol mitjà a l'agència i serà gratuïta si l’agència rep la comunicació amb una antelació mínima de quinze dies abans de la data d'inici del viatge. Si es vol dur a terme amb posterioritat i l'agència pot acceptar-la, podrà exigir al consumidor una prima per cessió que no excedirà el 3 % del preu del viatge.
   3. En tot cas, el consumidor i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l'agència del pagament de la resta del preu, així com de les despeses addicionals justificades que pugui haver causat la cessió.
  5. Dret de desistiment del consumidor

   1. El consumidor té la facultat de desistir del viatge contractat en qualsevol moment abans de la sortida. No obstant això, si aquest desistiment es produeix durant els 15 dies anteriors a la sortida del viatge, haurà d'abonar una penalització en funció del temps que falti per a la sortida, que serà:
    1. del 5 % del preu del viatge si es produeix amb una antelació de més de 10 dies i de menys de 15;
    2. del 15 % del preu del viatge, si es produeix amb una antelació d'entre 10 i 3 dies;
    3. del 25 % del preu del viatge, si es produeix durant les 48 hores anteriors a la sortida.
   2. El consumidor no haurà d'abonar cap percentatge en concepte de penalització si el desistiment té lloc per causa de força major. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l'accident o malaltia greus del consumidor o d'alguna de les persones amb qui convisqui, o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge.
   3. En tots els casos, el consumidor haurà d'abonar les despeses de gestió i anul·lació que produeixi el desistiment.
   4. El desistiment té efecte des del moment en què la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de l'agència.
   5. Un cop assabentada del desistiment, l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim d'un mes, deduïdes les despeses de gestió i, si escau, les despeses d'anul·lació justificades i les penalitzacions.
   6. Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara noli d'avions, vaixells, tarifes especials o altres anàlegs, les despeses de gestió, les despeses d'anul·lació i les penalitzacions seran les que indiqui de manera explícita el fullet per a aquest viatge o les acordades de manera particular en el document contractual.
  6. Cancel·lació del viatge per part de l'organitzador

   1. La cancel·lació del viatge, per qualsevol motiu que no sigui imputable al consumidor, li dóna dret a resoldre el contracte amb els drets previstos a l'apartat 11.
   2. Si la cancel·lació del viatge es comunica durant els dos mesos anteriors a la sortida, l'agència haurà d'abonar al consumidor una indemnització en funció del temps que falti per a la sortida, que com a mínim serà:
    1. del 5 % del preu del viatge, si es produeix amb una antelació de més de 15 dies i de menys de 2 mesos;
    2. del 10 % del preu del viatge, si es produeix amb una antelació d’entre 15 i 3 dies;
    3. del 25 % del preu del viatge, si es produeix durant les 48 hores anteriors a la sortida.
   3. No hi ha obligació d'indemnitzar en els següents supòsits:
    1. Quan la cancel·lació es deu al fet que el nombre de persones inscrites és inferior a l'exigit en el fullet o en el contracte per al viatge combinat.

     En aquest cas l'agència ha de comunicar per escrit la cancel·lació al consumidor abans de la data límit fixada en el fullet o en el contracte.

     Si no fos possible, l'agència ha de notificar la cancel·lació amb una antelació mínima de deu dies abans de la data de sortida.

    2. Quan la cancel·lació del viatge es deu a motius de força major. Són causes de força major les circumstàncies alienes a l'agència, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no s’haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la deguda diligència.
  7. Falta de presentació a la sortida

   1. Es considerarà falta de presentació a la sortida si el consumidor no comunica la seva voluntat de no dur a terme el viatge i no es presenta a l’hora i el lloc previstos per a la sortida.

    En aquest cas, perd el dret a la devolució de les quantitats lliurades i continua obligat a abonar les que estiguessin pendents de pagament.

   2. No obstant això, si la falta de presentació té lloc per causa de força major, el consumidor tindrà dret a que se li retornin les quantitats lliurades, deduïdes les despeses de gestió i les despeses d'anul·lació.

    A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l'accident o la malaltia greus del consumidor o d'alguna de les persones amb qui convisqui, o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge i comunicar a l'agència aquesta impossibilitat abans de la sortida.

 4. Drets i deures de les parts després d'iniciar el viatge

  1. Compliment defectuós o falta de prestació de serveis

   1. Quan el consumidor comprovi durant la realització del viatge que hi ha algun defecte o que es produeix la manca de prestació d'algun servei contractat, haurà de comunicar al mateix lloc i el més aviat possible a l'organitzador o al detallista i, si escau, al prestador del servei de què es tracta. La comunicació s'haurà de dur a terme per escrit o en qualsevol altra forma en què en quedi constància. Després de rebre la comunicació, el detallista o l'organitzador hauran d'actuar amb diligència per trobar les solucions adequades.
   2. Si realitza aquesta comunicació en el temps i la forma indicats, el document que ho acrediti l'eximirà d'aportar proves ulteriors sobre l'existència del defecte, llevat que l'organitzador, el detallista o el prestador del servei hagin comprovat en presència del consumidor que el defecte no existeix o que no reuneix les característiques indicades i que així ho hagin fet constar.
   3. Si el consumidor no realitza aquesta comunicació en el temps i la forma indicats, haurà de provar els defectes que s'al·leguen d'acord amb els criteris generals de prova i seran del seu compte tots els danys que es produeixin o que s'agreugin per la seva falta de comunicació.
  2. Impossibilitat de prestar una part important dels serveis per part de l'organitzador

   1. L'agència haurà d'adoptar les solucions adequades per a la continuació del viatge si un cop iniciat aquest viatge no subministra o comprova que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte.

    Són part important dels serveis previstos aquells que si no es realitzen impedeixen el desenvolupament normal del viatge i provoquen que no sigui raonable esperar del consumidor mitjà d'aquest tipus de viatge que el continuï en aquestes circumstàncies.

   2. L'agència no podrà demanar cap suplement per les solucions adoptades per a la continuació del viatge i abonarà al consumidor qualsevol diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.
   3. Si el consumidor accepta expressament o tàcitament les solucions proposades per l'agència no tindrà dret a cap indemnització per aquestes modificacions. Es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes si continua el viatge amb les solucions donades per l'organitzador.
   4. Si les solucions adoptades per l'organitzador fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius raonables, l'agència haurà de:
    1. Proporcionar-li un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que totes dues parts hagin convingut, si el contracte inclou el viatge de tornada.Reembossar-li el preu pagat amb deducció de l'import de les prestacions que li hagi proporcionat fins al final del viatge, excepte si el defecte que impedeix la continuació del viatge és imputable al consumidor.
    2. Abonar-li la indemnització que correspongui.
  3. Desistiment del consumidor durant el viatge

   1. El consumidor té dret a desistir del contracte de viatge combinat una vegada començat el viatge, però no podrà reclamar la devolució de les quantitats lliurades i continuarà obligat a abonar les que estiguin pendents de pagament.
   2. Si el desistiment obeeix a un accident o a una malaltia del consumidor que li impedeixi continuar el viatge, l'agència està obligada a prestar l’assistència necessària i, si escau, a abonar l'import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades, deduïdes les despeses d'anul·lació degudament justificades que corresponguin.
   3. En tots dos casos, totes les despeses suplementàries ocasionades pel desistiment, i en particular les de repatriació o trasllat al lloc d'origen, són a càrrec del consumidor.
  4. Deure de col·laboració del consumidor al desenvolupament normal del viatge

   1. El consumidor s’haurà d'atenir a les indicacions que li faciliti agència per a l’execució adequada del viatge, així com a les reglamentacions que són d'aplicació general als usuaris dels serveis compresos en el viatge combinat. Concretament, en els viatges en grup respectarà els altres participants degudament i adoptarà una conducta que no perjudiqui el desenvolupament normal del viatge.
   2. La infracció greu d'aquests deures faculta l'agència per resoldre el contracte de viatge combinat. En aquest cas, si el contracte inclou el viatge de tornada, l'agència proporcionarà al consumidor un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que totes dues parts hagin convingut. L'agència tindrà dret, a més, a la indemnització que procedeixi pels danys imputables a la conducta del consumidor.
 5. Responsabilitat contractual per compliment defectuós o incompliment

  1. Distribució de la responsabilitat

   1. L'agència organitzadora i l'agència detallista respondran davant del consumidor del correcte compliment del contracte de viatge combinat en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat.
   2. L'agència organitzadora i l'agència detallista responen davant del consumidor tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les porten a terme els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.
   3. L'agència organitzadora, per ser la que planifica el viatge combinat, respon dels danys causats al consumidor per la no execució o l’execució deficient de les prestacions compreses en el viatge combinat, així com dels danys que procedeixin de l'incompliment de qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d'acord amb la legislació aplicable.
   4. L'agència detallista, per ser la que ven o ofereix en venda el viatge combinat proposat per una agència organitzadora, respon dels danys causats al consumidor pels errors que hagi comès en informar-lo sobre el viatge combinat, per haver omès la informació que li havia de proporcionar, per no haver-li lliurat la documentació necessària per a la correcta realització del viatge i, en general, per haver incomplert qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d'acord amb la legislació aplicable.
  2. Causes d'exoneració de responsabilitat

   La responsabilitat d'organitzadors i detallistes cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

   1. Que els defectes observats en l'execució del contracte siguin imputables al consumidor.
   2. Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable.
   3. Que els defectes esmentats es deguin a motius de força major, és a dir, a circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no s’haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la deguda diligència.
   4. Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o, si escau, l'organitzador, malgrat haver actuat amb la diligència necessària, no podia preveure ni superar.
  3. Deure del consumidor de minorar els danys

   En tot cas, el consumidor està obligat a prendre les mesures adequades i raonables per intentar reduir els danys que es puguin derivar de la no execució o l’execució deficient del contracte o per evitar que s'agreugin. Els danys que derivin de no haver adoptat aquestes mesures són a compte del consumidor.

  4. Deure d'assistència de l'agència

   1. L'agència organitzadora i l'agència detallista, tot i estar exonerades de responsabilitat, continuaran obligades a prestar l’assistència necessària al consumidor que es trobi en dificultats.
   2. No existirà el deure d'assistència previst a l'apartat anterior quan els defectes produïts durant l'execució del contracte siguin atribuïbles de manera exclusiva a una conducta intencional o negligent del consumidor.
  5. Limitacions de responsabilitat dels convenis internacionals

   Quan les prestacions del contracte de viatge combinat es regeixin per convenis internacionals, el rescabalament dels danys corporals i no corporals que resultin del seu incompliment o de la seva mala execució estarà subjecte a les limitacions que estableixin els convenis internacionals.

  6. Limitació de responsabilitat per danys no corporals

   1. Quan les prestacions del viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals:
    1. les indemnitzacions per danys no corporals quedaran limitades per tots els conceptes al doble del preu del viatge, inclosos els danys morals no derivats d'un dany corporal i els reembossaments que s'hagin de realitzar;
    2. la indemnització de l'agència organitzadora pels danys derivats de pèrdua o deteriorament de l'equipatge quedarà limitada a 350 euros.
   2. No regiran les limitacions previstes en els dos apartats anteriors si l'agència o els prestadors de serveis han provocat intencionadament els danys o han actuat de manera temerària sabent que probablement es produirien.
  7. Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats i vacunes

   1. L'agència té el deure d'informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l'estada, així com sobre les condicions aplicables als ciutadans de la Unió Europea en matèria de passaports i de visats i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.
   2. El consumidor haurà d'obtenir la documentació necessària per realitzar el viatge, inclosos el passaport i els visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que es puguin derivar de la falta d'aquesta documentació seran del seu compte, en particular les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.
   3. Si l'agència accepta l'encàrrec del consumidor de tramitar els visats necessaris per a algun dels destins previstos a l'itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat i de les despeses de gestió pels tràmits que hagi de realitzar davant de la representació diplomàtica o consular corresponent.
    En aquest cas, l'agència respondrà dels danys que li siguin imputables d'acord amb la diligència normalment exigible pels retards en l'obtenció de la documentació necessària o per la seva falta o insuficiència.

  8. Responsabilitat amb relació a incidents en el transport aeri

   Quan la companyia aèria cancel·li un vol o incorri en un gran retard, serà la responsable de prestar l’assistència i l’atenció degudes als passatgers afectats i haurà d'assumir les despeses d'àpats, trucades, transports i pernoctació si escau, en virtut del que estableix el Reglament CEE 261/2004, pel qual s'estableixen les regles comunes sobre compensació i assistència dels passatgers aeris en casos de denegació d'embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols.

   En cas de cancel·lació de vol, també estarà obligada a pagar la compensació corresponent al passatger i a reembossar el preu del bitllet d'avió si el passatger opta per aquesta opció. Si la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries que no es podrien haver evitat encara que s'haguessin pres totes les mesures raonables, el transportista aeri encarregat d'efectuar el vol no estarà obligat a pagar les compensacions, però sí a prestar l’assistència i l’atenció degudes als passatgers afectats i a reembossar el preu del bitllet si es decideixen per aquesta opció.

  9. Responsabilitat per prestacions no incloses en el viatge combinat

   1. Les regles de responsabilitat contractual del viatge combinat no són aplicables a prestacions com la realització d'excursions, l'assistència a esdeveniments esportius o culturals, les visites a exposicions o museus o altres d'anàlogues que no es troben incloses en el preu global del viatge combinat i que el consumidor contracta amb caràcter facultatiu amb motiu del viatge o durant el seu transcurs.
    En aquests casos l'agència haurà d'indicar al consumidor el caràcter facultatiu de la prestació i que no forma part del viatge combinat.

   2. Si l'agència intervé en la contractació d'aquestes prestacions, respondrà d'acord amb les regles específiques del contracte que realitzi.
 6. Reclamacions i accions derivades del contracte

  1. Llei aplicable

   Aquest contracte de viatge combinat es regeix pel que han acordat les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigents, en el lloc de celebració del contracte i, si no n’hi ha, pel que disposa el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i els usuaris i altres lleis complementàries.

  2. Reclamacions a l'agència

   1. Sense perjudici de les accions legals que l'assisteixen, el consumidor podrà efectuar per escrit reclamacions per la no execució o l'execució deficient del contracte davant l'agència detallista en el termini màxim de 30 dies a partir del dia en què havia de finalitzar el viatge.
   2. En el termini màxim de 30 dies, l'agència organitzadora o l'agència detallista, en funció de les obligacions que els corresponguin per l’àmbit respectiu de gestió del viatge combinat, hauran de contestar per escrit les reclamacions formulades dins del termini.
   3. En aquesta fase, el consumidor i l'agència podran demanar la mediació de l'administració competent o dels organismes que es constitueixin a tal efecte per trobar per si mateixes una solució al conflicte que sigui satisfactòria per a totes dues parts.
   4. Si el conflicte no es pot resoldre mitjançant la reclamació a l'agència, el consumidor podrà sotmetre'l a arbitratge de consum si l'agència reclamada s'hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum, o, en tot cas, reclamar per via judicial.
  3. Arbitratge de consum

   1. Si l'agència reclamada s'hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum, el consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum d'àmbit autonòmic que sigui competent en el lloc de celebració del contracte o a aquella a la qual s'hagi adherit, en el termini màxim de 3 mesos a partir del dia en què havia de finalitzar el viatge.
   2. No poden ser objecte de l'arbitratge de consum les reclamacions en què concorrin intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.
   3. Llevat que s'hagués fixat una altra cosa en l'oferta pública de sotmetiment al sistema arbitral de consum, l'arbitratge serà de dret i el procediment arbitral es regirà pel que disposa el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer. Es limitarà a les reclamacions d'un import inferior a 1.000 euros per persona i d'un màxim total de 5.000 euros per reclamació.
   4. El laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a totes dues parts.
  4. Accions judicials

   1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el consumidor podrà reclamar per via judicial davant dels tribunals del lloc de celebració del contracte.
   2. El consumidor només podrà ser demandat davant dels tribunals del lloc de celebració del contracte.
   3. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de dos anys a partir del dia en què havia de finalitzar el viatge.

Julià Central de Viajes utilitza cookies pròpies i de tercers per a maximitzar la vostra experiència i oferir-vos una navegació personalitzada. Si continueu navegant, accepteu i consentiu expressament l'ús d'aquestes cookies. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la pàgina Política de cookies.